Pravila o šolski prehrani

Na podlagi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Ur. l. RS, št. 43/10,62/10-ZUPJS 40/12, 3/2013 in 46/2014) je na predlog ravnateljice  Svet Osnovne šole ŠENTVID sprejel

PRAVILA O ŠOLSKI PREHRANI OSNOVNE ŠOLE ŠENTVID

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta pravilnik določa:

 • natančnejše postopke, ki zagotavljajo evidentiranje, nadzor nad koriščenjem obrokov,
 • čas in način odjave posameznega obroka,
 • ravnanje z neprevzetimi obroki,
 • načine seznanitve učencev staršev.

II. EVIDENTIRANJE IN NADZOR NAD KORIŠČENJEM OBROKOV

2. člen

Evidenco o

 • številu prijav za posamezen obrok,
 • številu odjav za posamezen obrok,
 • številu izdanih obrokov in
 • številu neprevzetih obrokov

vodi vodja šolske prehrane.

Evidenco o

 • plačilih šolske prehrane,
 • subvencioniranih obrokih in
 • pogodbe o šolski prehrani

vodita računovodstvo in svetovalna služba.

Za nadzor nad koriščenjem obrokov je odgovorna vodja šolske prehrane; nadzor v jedilnici pa poleg nje opravljajo še dežurni učitelji, ki jih vsako leto z LDN določi ravnateljica.

III. ČAS IN NAČIN PRIJAVE IN ODJAVE POSAMEZNEGA OBROKA

Prijavo na šolsko prehrano oddajo starši ali skrbniki z obrazcem, ki ga predpiše minister ter se skupaj s podpisom pogodbe o naročilu šolske prehrane zavežejo k spoštovanju pravil šolske prehrane, pravočasni odjavi obrokov in plačilu prevzetih ter nepravočasno odjavljenih obrokov.

Šola se zavezuje k vodenju evidenc ter obdelavi osebnih podatkov, ki so navedeni v pogodbi o naročilu šolske prehrane,  skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB-1).

Starši lahko prijavo kadarkoli pisno prekličejo (trajna odjava). Preklic velja z naslednjim dnem po prejemu.

Posamezni obrok šolske prehrane se lahko odjavi.

Posamezni obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi isti dan, in sicer najkasneje do 8.15  zjutraj na naslednje načine:

 • po aplikaciji na spletni strani šole in
 • po telefonu na številko kuhinje (telefonska tajnica).

Oba naslova sta vsako leto objavljena v publikaciji šole in na spletni strani šole.

Odjavo bomo upoštevali v celotnem znesku cene posameznega obroka pri obračunu prehrane za naslednji mesec. Če starši oziroma učenec, ki je naročen na šolsko prehrano,  le-te ne odjavijo/odjavi do roka, določenega v 5. odstavku tega člena, plačajo starši za ta dan polno ceno šolske prehrane.

IV. RAVNANJE Z NEPREVZETIMI OBROKI

3. člen

Obroke, ki niso bili prevzeti, in sicer:

malico do konca odmora,  določenega  za malico,   kosilo po 14. uri, popoldansko malico po 15.30,  šola brezplačno odstopi drugim učencem.

Neprevzetih obrokov ni dovoljeno pogrevati. Potrebno jih je razdeliti oz. uporabiti v skladu s prejšnjim odstavkom ali zavreči.

V. NAČIN SEZNANITVE UČENCEV IN STARŠEV

4. člen

Šola seznani učence in starše s pravili šolske prehrane najkasneje v začetku šolskega leta na uvodnem roditeljskem sestanku oz. z obvestilom v publikaciji šole ter na spletni strani in na uvodnih razrednih urah.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

5. člen

Ta pravilnik začne veljati z dnem sprejema na Svetu šole in se hkrati začne tudi uporabljati.
V  Ljubljani,  30. 9. 2014

Dostopnost